Pot Pourri Spring Term 2011 (13 of 29)  
Avebury 1

Avebury 1