Edinburgh Tour November 2012 (19 of 69)  
Team 2 at Mary Erskine Stewart won 9 - 0.jpg

Team 2 at Mary Erskine Stewart won 9 - 0.jpg